Dekret biskupa świdnickiego dla duchowieństwa i wiernych dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie władz kościelnych i cywilnych, przekazuję zarówno posługującym w diecezji świdnickiej, jak i wiernym wskazania dotyczące życia liturgicznego i posługi duszpasterskiej. Wskazania obowiązują od 1 czerwca br. do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji

1.Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.

Celebracje liturgiczne

2.Wierni oraz posługujący w liturgii, poza sprawującymi kult, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

3. Kapłani przebywający w izolacji lub na kwarantannie otrzymują prawo sprawowania Eucharystii poza miejscem świętym, w innym godnym miejscu. Organizacja zastępstw za kapłanów chorujących spoczywa na dziekanach.

Godność i higiena miejsc oraz naczyń świętych podczas celebracji i poza nimi

4. W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych środków       odkażających. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych. Mycie rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.

5.Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świątyni.

6. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową tak często, jak to możliwe. Dotyczy to także ręczniczków do lavabo i vasculum. W vasculum należy często zmieniać wodę, dokonując uprzednio jego obmycia.

7. Puryfikacji naczyń dokonuje tylko ta osoba, która spożywa Krew Pańską z kielicha.

Sakrament pokuty i pojednania

8. Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

Sakrament chorych i duszpasterstwo chorych

9. Sakramentu Chorych wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci. Można używać olejów poświęconych w poprzednim roku, zanim uzyska się dostęp do nowych.

10. Istnieje możliwość powrotu do praktyki comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną z zachowaniem norm sanitarnych (przepisy dotyczą także posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej).

Komunia św.

11. Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Instr. „Redemptionis Sacramentum” nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św. na rękę – można tylko do tego zachęcać. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę.

12. Należy zachować zasadę, że jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też, jeśli jest jeden szafarz, by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę.

Klasztory żeńskie

13. We wspólnotach zakonnych żeńskich, w których nie ma kapelana oraz ustanowionego szafarza nadzwyczajnego Komunii św. odwołuję wcześniejszą zgodę na udzielenie Komunii św. przełożonej domu. Odwołanie dotyczy także wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji przez otwarcie tabernakulum.

Inne zalecenia duszpasterskie

14. Procesje (np. eucharystyczne, w ramach nabożeństw fatimskich, odpustów itp.) mogą się odbywać z zachowaniem obowiązującego prawa.

15. Mogą odbywać się spotkania formacyjne dorosłych a dzieci i młodzieży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

16. Regulacje dotyczące uroczystości Pierwszej Komunii św. i bierzmowania znajdują się w załączniku nr 1.

Zaproszenie do trwania w modlitwie indywidualnej i korzystania z odpustu specjalnego

17. Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej lub wspólnotowej modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu, jeśli to możliwe o godz. 20.30. Wzywajmy orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych. Podtrzymuję prośbę o śpiewanie na zakończenie każdej Mszy św. suplikacji w intencji ustania epidemii oraz o urodzaje.

18. Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność z celebracją Mszy św. poprzez środki masowego przekazu, odmówienie różańca, pobożna praktyka Drogi Krzyżowej lub inne formy pobożności. Ponadto można uzyskać odpust, gdy wierni odmówią przynajmniej Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności. Polecam wszystkich wstawiennictwu Matki Bożej Wspomożeniu Wiernych, św. Stanisławowi – patronowi naszej diecezji i z serca błogosławię.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Komunikat

dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe oraz zapytaniami duszpasterzy, a także zainteresowanych rodziców dotyczącymi tegorocznych uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w parafiach diecezji świdnickiej informuję, że:

  1. warunkiem przystąpienia dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania jest udział w katechezie szkolnej i parafialnej. W obecnych warunkach katecheza szkolna odbywa się – podobnie jak w przypadku innych przedmiotów – w sposób zdalny. Przygotowanie parafialne jest natomiast ograniczone lub nawet niemożliwe;
  2. w obecnym czasie nie należy organizować spotkań formacyjnych dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;
  3. na tym etapie trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać stan epidemii oraz jakie decyzje będą podejmowane przez władze państwowe. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin nie należy urządzać uroczystości związanych z przyjęciem tych sakramentów w miesiącu maju, chyba że po analizie stanu przygotowania kandydatów i sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym okaże się to możliwe. Decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane w uzgodnieniu pomiędzy księdzem proboszczem, katechetami a rodzicami dzieci i młodzieży. Zawsze należy przestrzegać wymogów wydanych przez władze państwowe i sanitarne;
  4. terminy uroczystości Pierwszych Komunii Świętych w liczniejszych grupach w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci;
  5. możliwe jest organizowanie Pierwszej Komunii Świętej w wyznaczonym do tej pory terminie dla mniejszej grupy lub pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć także w dzień powszedni podczas Mszy św. parafialnej. Do księdza proboszcza, katechetów i rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości;
  6. w każdej sytuacji, w porozumieniu z rodzicami oraz przestrzegając wszystkich rozporządzeń władz kościelnych i państwowych, należy ustalać na szczeblu parafialnym najbardziej odpowiednie rozwiązania, które będzie można modyfikować wraz ze zmianami okoliczności wynikających z wprowadzonego stanu epidemii;
  7. powyższe regulacje dotyczą także przystępowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.

† Marek MENDYK
BISKUP ŚWIDNICKI